În activitatea sa, conform  ART. 2  din HG 1064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, instituția urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale

a) dezvoltarea industriei filmului în România;

b) stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale;

c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional al cinematografiei;

d) promovarea culturii şi educaţiei cinematografice;

e) încurajarea iniţiativei private în domeniile producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti;

f) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la mecanismele şi modalităţile de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic;

g) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România, prin realizarea şi promovarea filmelor româneşti în circuitul mondial de valori;

h) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;

i) susţinerea formării profesionale în domeniul cinematografiei.

ART. 4

(1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale, conform art. 6 din

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia:

 1. elaborează, sub coordonare a Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

 2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

 3. emite norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;

 4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;

 5. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei;

 6. propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;

 7. emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului Cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;

 8. emite norme şi asigură, prin Registrul Cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi rădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;

 9. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau clasificările stabilite, în cazul nerespectării de către itulari aactelor normative în vigoare;

 10. administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

 11. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 12. asigură resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;

 13. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic;

 14. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile legii;

 15. acordă, în conformitate cu dispoziţiile legii, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;

 16. acordă sprijin nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie inematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti, în ţară şi în străinătate, cât şi pentru cinematograful de artă;

 17. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora, în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;

 18. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;

 19. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile legii, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;

 20. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;

 21. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;

 22. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;

 23. poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;

 24. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;

 25. organizează şi finanţează activităţi de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează, în acest scop, atestate profesionale;

 26. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile;

 27. controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

 28. controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cinematografic, în condiţiile şi termenele stabilite prin lege;

 29. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale

 30. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţiai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;

 31. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană;

 32. asigură funcţionarea comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice şi a comisiilor de clasificare a filmelor şi sălilor de cinematograf;

 33. colaborează cu structurile din domeniul educaţional pentru realizarea de programe de educaţie şi cultură cinematografică.

(2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.