Istoric organizare oficială a cinematografiei românești

 • 9 iulie 1934 – Se promulgă “Legea Fondului Națională al Cinematografiei nr. 2 088 publicat în M.O. nr.4515 din 11 iulie 1934, destinat creării bazei materiale și ,destinat creării bazei materiale și finanțării producției cinematografice naționale, alimentat din două taxe: una, de 1 leu la fiecare bilet de cinematograf; alta, de 10 lei pentru fiecare metru de film importat în țară.

 • 6 august 1936 – Fondul Național al Cinematografiei și colectarea acestuia sunt afectate nou înființatului Serviciu Cinematografic, în cadrul Oficiului Național de Turism, și se dispune construirea unui studio în strada Wilson.

 • August 1937 – Serviciul Cinematografic se transformă în Direcția Cinematografiei în cadrul Ministerului Propagandei, având ca scop producția, difuzarea , propaganda, controlul și cenzura cinematografului, cu sediul în str. Wilson.

 • Septembrie 1937 – Se dă în folosință studioul cinematografic din Strada Wilson, destinat înregistrărilor sonore necesare filmului

 • Martie 1938 – Direcția Cinematografică a Secretariatului de Stat al propagandei din Ministerul de interne se ocupă cu producțiunea, propaganda, difuziunea, controlul și cenzura cinematografiei.

 • 1 septembrie 1938 – În temeiul prevederilor Decretului Lege nr. 3047/31.08.1938, se înființează Oficiul Național al Cinematografiei – ONC, condus de Paul Călinescu, prin reorganizarea Direcției Cinematografice. Sediul Oficiului Național al Cinematografiei este imobil proprietate privată a cinematografiei.

 • 21 ianuarie 1941 – În unicul platou din țară, cu o suprafață de 200 m.p., tratat acustic, cu aer condiționat, instalații electrice și săli de montaj, situat în studioul cinematografic din str. Wilson, Dr. Ion Cantacuzino, în calitate de producător dă primul “tur de manivelă” la filmul “O noapte furtunoasă”, regia Jean Georgescu.

 • 4 aprilie 1941 – Se promulgă Decretul Lege nr.960/4 aprilie 1941, publicat în M.O. nr.1844/5 aprilie, pentru înființarea Administrației comerciale “Oficiul Național al Cinematografiei” O.N.C., sub conducerea Dr. Ion. I. Cantacuzino.

 • 21 aprilie 1948 – Grefa Tribunalului Ilfov, secția I Comercial, vizează publicarea în M.O. a extrasului nr. 541/21 aprilie, privind falimentul Societății anonime “Cinegrafia Română – Laboratorul Mogoșoaia, iar activul, pasivul și personalul va fi preluat de Administrația Comercială Oficiul Național al Cinematografiei”.

 • 3 noiembrie 1948 – Ministerul Artelor și Informațiilor a emis și pus în aplicare Decretul nr.303, publicat în M.O. nr.256/3noiembrie 1948, pentru naționalizarea industrie cinematograficeși reglementarea comerțului cu produse cinematografice, publicate în M.O. nr. 265 din 13 noiembrie 1948.

 • 1949 – Ministerul Artelor anunță tema de proiectare a viitorului Centru Cinematografic.

 • 1950 – Încep Lucrările de construcție a unui modern complex de producție cinematografică, plasat la 18 km de capitală, pe malul lacului Buftea.

 • 1950 – 1951 – se construiește și se dă în folosință Complexul Cinematografic “Floreasca” și complexul “Tomis”.

 • Iulie 1952 – Prin H.C.M. nr. 1939, în cadrul Comitetului Cinematografiei se înființează Direcția Difuzării Filmelor.

 • 1953 – se înființează Direcția Generală a Cinematografiei care preia atribuțiile Comitetului Cinematografiei în Ministerul Culturii.

 • 1956 – prin reorganizarea Ministerului Culturii, direcția Rețelei cinematografice se contopește cu Direcția Difuzării Filmelor (D.D.F.), devenind Direcția Rețelei cinematografice și Difuzării Filmelor (D.R.C.D.F.).

 • 1956 – Imobilul studioului cinematografic din str. Onești (fosta Wilson) din administrarea Direcției Generale a Cinematografiei este luată abuziv de organul de partid al fostului regim, fără a avea la bază un act normativ translativ de proprietate.

 • 1957 – organele de partid ale fostului regim încredințează imobilul organizației de Tineret

 • 1965 – se înființează Comitetul de Stat pentru cultură și Artă (C.S.C.A.) prin reorganizarea Ministerului Culturii, iar Direcția Generală a Cinematografiei se transformă în Centrul Național al Cinematografiei.

 • 1971 – Prin reorganizarea C.S.C.A. se transformă în Consiliul Culturii și Educației Socialiste (C.C.E.S.) iar Centrul Național al Cinematografiei se transformă în Centrala “România-Film”cu Direcția Rețelei Cinematografice, Difuzării Filmelor (D.R.C.D.F.), Casele de Producție 1, 2, 3, 4, 5, Centrul de producție Cinematografică “București”, Studioul “Alexandru Sahia”, Studioul “Anima – Film” și Studioul “Ion Creangă”.

  • 8 februarie 1990 – Decretul Lege nr. 80 privind organizarea activității cinematografice – Activitatea de creație cinematografică se realizează prin studiourile de creație , unități economice proprii ale Uniunii Cieaștilor din România. Studiourile de creație au personalitate juridicăși funcționează pe principiul eficienței economice.

  • 26 iulie 1990 – Hotărârea nr.861 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional al Cinematografiei şi a unor măsuri de organizare a unităţilor din subordinea acestuia.

  • 1 august 1991 – Hotărârea nr.530 privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale în domeniul cinematografiei. Se înfiinţează, în domeniul cinematografiei, prin reorganizarea unităţilor de stat prevăzute în anexe, care se desfiinţează, următoarele regii autonome şi societăţi comerciale :

   1. Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografică “ Cinerom “ Bucureşti;

   2. Regia autonomă a distrubuţiei şi exploatării filmelor “Romaniafilm” Bucureşti;

   3. Socitatea comercială de producţie şi prestaţii în domeniul filmului “ Studioul cinematografic “Bucureşti –S.A.;

   4. Societatea commercială pentru realizarea de filme de animaţie “ Animafilm“ – S.A.;

   5. Societatea commercială pentru producerea şi executarea de diafilme şi diapozitive “Ion Creangă “ – S.A

  • 21 noiembrie 1991- Adoptarea Constituţiei României în şedinţa Adunării Constituante. Potrivit alin.(1) al art.41, dreptul la proprietate este garantat. Potrivit alin. (2) al art. 41, proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă. În consecinţă, bunurile culturale preluate în orice mod de către autorităţi ale statului, revendicate de proprietarii de drept, vor fi restituite acestora de către instituţiile care le-au preluat, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.

  • 8 iunie 1992 – Se aprobă Hotărârea Guvernului nr.313, publicată în Monitorul Oficial nr.158 din 12 iulie 1998. Potrivit prevederilor art.1 , imobilul situat în str. Dem. I . Dobrescu, nr. 4-6 şi fostul studio cinematografic din str.Onesti (fosta Wilson), prevăzut în Anexa nr.2 la poziţia 13, rămâne în patrimoniul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat, transmisă prin protocolul de predare-primire, pe bază de bilanţ contabil, cu întreg activul şi pasivul existent la data de 31 mai 1992.

  • 16 martie 1993 – Se aprobă Hotărârea Guvernului nr.99, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 5 aprilie 1993. Potrivit prevederilor art.1 şi 3 , imobilul situat în str. Dem. I . Dobrescu, nr. 4-6 (Oneşti) trece din patrimoniul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului protocolului de Stat în administraţia Centrului Naţional al Cinematografiei, în vederea utilizării sale pentru desfăşurarea activităţilor specifice acestuia. Transmiterea se face prin protocol de predare-primire, asigurându-se, în condiţiile legii, spaţiile necesare desfăşurării activităţii specifice unităţilor şi organizaţiilor de tineret din sfera de activitate a Ministerului Tinereatului şi Sportului. Spaţiile necesare desfăşurării activităţii unităţiilor şi organizaţiilor prevăzute al alin .1 se vor închiria acestora de către Centrulul Naţional al Cinematografiei, cu consultarea Ministerului Tinereatului şi Sportului.

  • 7 iulie 1993 – Hotărârea nr.330 pentru modificarea Hotărâri Guvernului nr.468 /1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome Studioul Cinematografic „ Sahia-Film”.

  • 7 octombrie 1996 – Hotărârea nr. 911 privind atribuţiile Centrului Naţional al Cinematografiei în domeniul conservării şi dezvoltării patrimoniului naţional al cinematografiei .

  • 22 noiembrie 1996 – Hotărârea nr.1268 privind transformarea „Studioului Cinematografic << Sahia Film>> “ , din subordinea Secretariatului General al Guvernului, în societate comercială.

  • 22 noiembrie 1996 – Hotărârea nr.1281 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “Rolfilm”- S.A.

  • 24 octombrie 1997 – Ordonanţa de Urgenţă nr.67 Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului Cinematografic Naţional.

  • martie 1998 – Oficiul Naţional al Cinematografiei îşi mută sediul din str. Thomas Mazarik nr.25, sector 2 în str. Dem. I . Dobrescu, nr. 4-6, sector 1.

  • 23 iunie 1998 – Ordinul nr.21 privind înfiinţarea Regsitrului Cinematografieie şi aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografiei

  • 24 iunie 1998 – Ordinul nr.22 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionării cinematografelor în care se organizează spectacole cu proiecţii de film cinematografic şi / sau cu casete video

  • 12 iunie 1998 – Hotărârea nr. 311 privind organizarea şi funcţionarea Oficiul Naţional al Cinematografiei.

  • 12 iunie 1998 – Hotărârea nr. 312 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, calcularea, reţinerea, declararea, virarea şi urmărirea încasării contribuţiei datorate de către agentii economici Fondului Cinematografic Naţional.

  • 12 iunie 1998 – Hotărârea nr. 313 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea primei de proiect, a primei de dezvoltare şi a altor forme de sprijin financiar de către Oficiul Naţional al Cinematografiei.

  • 29 iunie 1998 – Hotărârea nr. 337 privind reorganizarea și funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme.

  • 10 decembrie 1998 – Hotărârea nr.885 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, declararea, virarea şi urmărirea încasării contribuţiei datorate către agenţii economici Fondului Cinematografic Naţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.312/1998.

  • 18 ianuarie 1999 – Legea nr. 22 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național.

  • 16 aprilie 2002 – Legea nr. 199 pentru modificarea articolului. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și drepturilor de autor.

  • 27 noiembrie 2002 – Legea nr.630 din Legea cinematografiei.

  • 18 decembrie 2002 – Hotărârea nr.1563 privind înfiinţarea pe lângă Centrul Naţional al Cinematografiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

  • 13 ianuarie 2003 – Legea nr.34 privind respingerea Ordonanţei de Urtgenţă a Guvernului nr.152 / 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67 / 1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional.

  • 4 martie 2003 – Hotărârea nr.229 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei.

  • 10 aprilie 2003 – Hotărârea nr.418 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administratea Registrului cinematografiei.

  • 8 aprilie 2003 – HOTĂRÂRE nr. 478 pentru aprobarea închirierii bunurilor impobile, proprietate publica a statului, aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei.

  • 10 iulie 2003 – HOTĂRÂRE nr. 822 privind recunoașterea Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România ca fiind de utilitate publică.

  • 14 octombrie 2003 ORDIN nr. 2823/1566 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora.

  • 14 decembrie 2003 LEGE nr. 577 pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002.

  • 25 mai 2005 – REGULAMENT privind ajutorul de stat pentru producția cinematografică și de televiziune.

  • 14 iulie 2005 – ORDONANȚA nr. 39 privind cinematografia.

  • 3 mai 2005 – LEGE nr. 109 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România.

  • 8 septembrie 2005 HOTĂRÂRE nr. 1063 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme.

  • 8 septembrie 2005 HOTĂRÂRE nr. 1064 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei.

  • 24 noiembrie 2005 HOTĂRÂRE nr. 1469 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România.

  • 11 ianuarie 2006 LEGE nr. 8 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal recunoscute și constituite ca persoane juridice de utilitate publică.

  • 6 decembrie 2006 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

  • 14 iulie 2006 – LEGE nr. 328 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

  • 22 noiembrie 2006 – HOTĂRÂREA nr. 1650 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

  • 21 decembrie 2006 – HOTĂRÂRE nr. 1874 pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, precum și terenurile aferente acestora, aflate în proprietate privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România-Film”.

  • 14 august 2006 – ORDIN nr. 2335 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme.

  • 12 septembrie 2006 – ORDIN nr. 2379 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

  • 14 noiembrie 2006 – ORDIN nr. 2456 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006.

  • 9 ianuarie 2007 – LEGE Nr. 4 pentru modificarea art. 1 alin.(1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

  • 21 mai 2007 – LEGE nr. 145 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005, privind cinematografia precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

  • 19 decembrie 2007 – ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

  • 12 iunie 2007 – LEGE nr. 174 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

  • 7 iunie 2007 – ORDIN nr. 2306 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006.

  • 30 ianuarie 2008 – ORDONANȚA nr. 4 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România.

  • 13 februarie 2008 – ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

  • 16 mai 2008 –  ORDIN nr. 2326 pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006.

  • 27 mai 2008 – ORDIN nr. 120 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

  • 27 mai 2008 – ORDIN nr. 2359 privind modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.335/2006.

  • 3 decembrie 2008 –  LEGE nr. 303 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.