Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate

Centrul Național al Cinematografiei  organizează, la sediul său din Bucureşti, Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, concurs de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate

Concursul de recrutare se va desfășura după cum urmează:

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Centrului Național al Cinematografiei-Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 1030-1430 de luni până joi, începând cu data de 15 martie 2019;
 • Data de susținere a probei scrise: 17 aprilie 2019, ora 1000.

Condiții generale de participare:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice de participare la concurs:

1  funcție de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate

 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știintelor economice–specializarea finanțe, bănci, contabilitate;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție, grad superior.

 

Bibliografie concurs:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 39 / 2005 privind  cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea  Guvernului Nr. 1064 / 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul  Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional   Nr. 2379 / 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 / 2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991 Republicată, a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Ordin nr. 923/2014 din 2014, Republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acte necesare înscrierii la concurs:

 

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile  actelor prevăzute  mai sus se prezintă  însoţite de documentele originale, care se certifică pentru     conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Național al Cinematografiei și la nr. de telefon 0213104301.