CNC organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior

Centrul Național al Cinematografiei organizează, la sediul său din Bucureşti, Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, concurs de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Fond Cinematografic

Concursul de recrutare se va desfășura după cum urmează:

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Centrului Național al Cinematografiei-Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 1030-1430 de luni până joi, 1030-1200 vineri, începând cu data de 06 iulie 2018;
 • Data de susținere a probei scrise: 08 august 2018, ora 1000.

Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice de participare la concurs:

–   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuție:  grad superior minimum 9 ani;

–   studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice – cibernetică, statistică și informatică economică.

Bibliografie concurs:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior
 • Ordonanţa Guvernului nr. 39 / 2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1064 / 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național Nr. 2335 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind consursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare înscrierii la concurs:

 

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) formularul de înscriere – model anexat;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă (conform modelului postat pe site-ul instituției) şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia – model anexat.

Copiile actelor  menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Național al Cinematografiei și la nr. de telefon 0213104301.          

Documente pentru descarcat :

» 2018 Formular de înscriere concurs recrutare 

» Atribuții funcție

» Declarație pe propria răspundere cf OUG 24/2008

» Model adeverință vechime