Legislație internațională

CONVENȚIA CONSILIULUI EUROPEI din 19 ianuarie 2021privind coproducția cinematografică (revizuită)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247542

CONVENŢIE EUROPEANĂ din 2 octombrie 1992 asupra coproductiilor cinematografice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33668

Hotărâre a Guvernului nr. 1.426 / 2003 privind aprobarea Cartei Statutare a Reţelei Cinematografice Sud-Est Europene,

(SEE Cinema Network)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48445

Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale (2013/C 332/01)

Eur-Lex

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

Eur-Lex