Atributii


Conform ART. 6  din ORDONANŢĂ Nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia  Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. Elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

2. Elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

3. Emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;

4. Emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;

5. Participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

6. Propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;

7. Emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;

8. Emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;

9. Suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;

10. Administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

11. Asigură, în condiţiile prezentei ordonanţe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreţinerea şi modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei;

12. Poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

13. Alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, în condiţiile prezentei ordonanţe;

14. Asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;

15. Iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;

16. Acordă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;

17. Acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi pentru cinematograful de artă;

18. Analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;

19. Poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;

20. Iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;

21. Acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;

22. Elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;

23. Editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;

24. Poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel
de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;

25. Stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;

26. Organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;

27. Colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;

28. Acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;

29. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;

30. Avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană;

Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.